Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez PilkaNaHali.pl

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług przez Organizatora, z uwzględnieniem przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Organizatora polegających na organizowaniu Wydarzeń, których rezerwacja odbywa się w ramach Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.pilkanahali.pl.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Organizator – PilkaNaHali.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długiej 44/50 bud. B lok. 3, 00-241 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000396032, NIP 5252516639, REGON 145488259, adres elektronicznej skrzynki e-mail: kontakt@pilkanahali.pl;
  2. Serwis – serwis internetowy Organizatora, prowadzony pod adresem internetowym www.pilkanahali.pl;
  3. Użytkownik – osoba korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu;
  4. Wydarzenie – zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Organizatora;
  5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonująca z Organizatorem będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
  6. Konto - dostępna dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu ze zbiorem zasobów i uprawnień. Zalogowanie możliwe jest po wcześniejszym zakończeniu procesu rejestracji.
  7. Konto Prepaid – część Konta, na którym utrzymywane są środki pieniężne wpłacone przez Użytkownika oraz środki pochodzące z Bonusów; środki zgromadzone na Koncie Prepaid Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w celu uiszczania opłat za poszczególne Wydarzenia.
  8. Kod Promocyjny – unikalny ciąg znaków, za pomocą którego Użytkownik może pokryć całość lub część opłaty za Wydarzenie.
  9. Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, stanowiące informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
  10. Bonus – środki pieniężne przyznawane przez Organizatora na Konto Prepaid Użytkownika, który spełnił warunki przyznawania bonusów określone przez Organizatora..
  11. Lokalny Organizator – osoba, która organizuje i koordynuje Trening prywatny.
  12. Trening prywatny - zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez Lokalnego Organizatora.

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. program służący do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet, z włączoną obsługą plików Cookies i Skryptów Java. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sprzedawcy,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. Aby utworzyć Konto, niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w ust. 1 powyżej oraz posiadanie dowolnego, aktywnego numeru telefonu komórkowego polskiego operatora telekomunikacyjnego wraz z urządzeniem umożliwiającym otrzymywanie oraz odczytywanie wiadomości SMS.
 3. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 4. Zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1.
 5. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą, a Klientem.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Organizatora z wykorzystaniem Serwisu

 1. Organizator organizuje Wydarzenia w różnych dyscyplinach sportu. W tym celu wynajmuje hale sportowe i boiska na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach Serwisu oferowana jest możliwość rezerwacji przez Użytkownika miejsca w wybranym Wydarzeniu sportowym, zgodnie z opisem dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
 3. Organizator umożliwia dodawanie w Serwisie przez Lokalnych Organizatorów Treningów prywatnych. Dodawanie Treningów prywatnych odbywa się za pośrednictwem obsługi Serwisu, w tym celu należy skontaktować się z Organizatorem w formie mailowej (kontakt@pilkanahali.pl).
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest dokonanie rejestracji i utworzenie przez Użytkownika indywidualnego Konta. Utworzenie Konta w Serwisie jest nieodpłatne. Jedna osoba może posiadać w Serwisie wyłącznie jedno Konto.
 5. W celu utworzenia indywidualnego Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://pilkanahali.pl/konto/login/rejestracja, kliknąć przycisk „Załóż konto” oraz aktywować Konto za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym oraz kodu przesłanego w wiadomości SMS na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji numer telefonu komórkowego. Założenie oraz korzystanie z Konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania Konta Użytkownika w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania Konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a.
 6. Każdy Użytkownik może skorzystać z subskrypcji Newslettera. W tym celu należy podać adres poczty elektronicznej oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). Subskrypcja Newslettera jest nieodpłatna. Usługa wysyłania Newslettera w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu kontakt@pilkanahali.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a.
 7. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta. Konto może zostać zlikwidowane przez Użytkownika w każdym czasie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 8. Organizator może zablokować Konto Użytkownika w przypadku naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w przypadku niepojawienia się przez Użytkownika na Wydarzeniu, na które był zapisany i z którego się nie wypisał przed jego rozpoczęciem, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania lub usunięcia naruszenia.

§ 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług dotyczących Wydarzeń

 1. W Wydarzeniu może uczestniczyć osoba, która utworzyła Konto w Serwisie, dokonała rezerwacji miejsca na Wydarzeniu za pośrednictwem Serwisu, uiściła opłatę oraz otrzymała potwierdzenie rezerwacji miejsca w postaci wiadomości SMS.
 2. Uczestnikami Wydarzenia mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, z zastrzeżeniem Wydarzeń, w których Organizator wyraźnie przewiduje możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich. O możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu osób niepełnoletnich oraz o zasadach tego uczestnictwa Organizator poinformuje na stronie internetowej dotyczącej danego Wydarzenia.
 3. Zapisy na Wydarzenie odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu Konta.
 4. Ilość miejsc na dane Wydarzenie jest ograniczona. Maksymalna oraz dostępna ilość miejsc na dane Wydarzenie widoczna jest na stronie dotyczącej danego Wydarzenia.
 5. Limity Użytkowników są uzależnione od dyscypliny sportu oraz wielkości obiektu. Ilość miejsc na dane Wydarzenie jest ograniczona. O możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu decyduje kolejność zapisów.
 6. Wydarzenia sportowe mogą mieć określony poziom zaawansowania. Zapisać się oraz uczestniczyć w Wydarzeniach na poziomie zaawansowanym mogą wyłącznie Użytkownicy, którym Organizator dał taką możliwość.
 7. Organizator ma prawo do zweryfikowania poziomu gry Użytkownika i uniemożliwienia Użytkownikowi zapisywania się na Wydarzenia z danej grupy zaawansowania w przypadku, gdy będzie on znacząco odbiegał od poziomu innych Użytkowników.
 8. W przypadku odwołania danego Wydarzenia, Użytkownik, który się na nie zapisał, zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany w formie mailowej, SMS-owej lub telefonicznej. W przypadku odwołania zajęć, Organizator niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w ciągu 5 dni, zwróci Użytkownikowi wniesioną przez niego opłatę.
 9. W uzasadnionych przypadkach może dojść do zmiany lokalizacji danego Wydarzenia, o czym niezwłocznie powiadomi wszystkich uczestników tego Wydarzenia. Uczestnikowi przysługuje prawo uczestniczenia w zajęciach w zmienionej lokalizacji albo prawo żądania zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku żądania zwrotu wniesionej opłaty, Organizator zwróci ją Użytkownikowi niezwłocznie nie dłużej jednak niż w ciągu 5 dni.
 10. Rezygnacja z uczestnictwa w danym Wydarzeniu jest możliwa przed rozpoczęciem danego Wydarzenia. W przypadku rezygnacji Użytkownik ponosi koszty w wysokości wydatków, które Organizator poczynił w celu należytego wykonania usługi, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej dotychczasowym czynnościom Organizatora, nie większe jednak niż:
  1. 5% uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;
  2. 50% uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła nie wcześniej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Wydarzenia;
  3. 70% uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Wydarzenie – jeżeli rezygnacja nastąpiła nie wcześniej niż na 5 godzin przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 11. Rezygnację z Wydarzenia należy zgłaszać za pośrednictwem Serwisu.
 12. Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§ 5. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniach

 1. Przed wejściem na teren obiektu sportowego i korzystaniem z jego boisk, sal, urządzeń lub wyposażenia należy zapoznać się z regulaminem obiektu i instrukcjami użytkowania.
 2. Użytkownicy Wydarzeń zobowiązują się do:
  1. punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,
  2. utrzymania czystości w obiekcie,
  3. zabezpieczenia wartościowego mienia we własnym zakresie,
  4. przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,
  5. współpracowania z Organizatorem,
  6. stosowania się do zaleceń trenerów i instruktorów prowadzących zajęcia,
  7. kulturalnego zachowania.
 3. Wszyscy Użytkownicy znajdujący się na terenie obiektu powinni podporządkować się zasadom gry w danej dyscyplinie sportowej, zasadom „fair play”, instrukcjom i innym zaleceniom administratora obiektu oraz Organizatora.
 4. Zakazane jest uczestniczenie w Wydarzeniach osobom pozostającym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 5. Wszystkich Użytkowników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe odpowiednie do danej dyscypliny. Wejście na parkiet hali może odbywać się tylko w obuwiu sportowym odpowiednio dopasowanym do podłoża, zgodnym z zaleceniami administratora obiektu.
 6. Organizator nie zapewnia żadnych schowków i depozytów służących do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych wnoszonych przez Użytkownika na teren obiektu.
 7. Organizator nie zapewnia Uczestnikom ubezpieczenia.

§ 6. Treningi prywatne

 1. Lokalny Organizator może dodać w Serwisie Trening prywatny.
 2. Treningi prywatne są oznaczone w Serwisie w sposób odróżniający od Wydarzeń organizowanych przez Organizatora.
 3. Opłaty za Trening prywatny są ustalane indywidualnie przez Organizatora iLokalnego Organizatora.
 4. Opłaty za Trening prywatny mogą być dokonywane:
  1. za pośrednictwem Serwisu,
  2. na Treningu prywatnym, bez pośrednictwa Serwisu.
 5. Lokalny Organizator to osoba, która:
  1. dba o pozytywną atmosferę na Treningu prywatnym, 
  2. dba o to, by poziom zaawansowania Treningu prywatnego był odpowiednio zdefiniowany,
  3. dba o to, by uczestnicy Treningu prywatnego mieli dostęp do sprzętu, szatni,
  4. kontaktuje się z obsługą Organizatora (PilkaNaHali.pl) w przypadku zmian zachodzących w Treningu prywatnym (m.in. co do godziny, miejsca, lokalizacji, ceny, ilości zawodników, poziomu, dostępności sprzętu itp.), a także w przypadku, gdy Trening prywatny zostaje odwołany z powodu niedostępności obiektu czy innych przyczyn losowych (minimum na 3 godziny przed wskazaną godziną rozpoczęcia Treningu prywatnego),
  5. jest osobiście obecny na Treningu prywatnym, a gdy jest to niemożliwe - wyznacza zastępcę, informując o tym obsługę  Organizatora (PilkaNaHali.pl),
  6. rozlicza uczestników Treningu prywatnego.
 6. Organizator (PilkaNaHali.pl):
  1. umieszcza w Serwisie Trening Prywatny, zgodnie z wytycznymi od danegoLokalnego Organizatora,
  2. na minimum 2 godziny przed Treningiem prywatnym, w przypadku nie uzbierania się odpowiedniej liczby uczestników, odwołuje Trening prywatny, informując o tym zapisanych uczestników,
  3. nie ponosi odpowiedzialności za organizację Treningu prywatnego, bezpieczeństwo uczestników mienia i inne okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Lokalny Organizatorjako organizator.

§ 7. Opłaty i Bonusy

 1. Warunkiem rezerwacji miejsca na Wydarzeniu i wzięcia w nim udziału jest zapłata ceny, chyba że dane Wydarzenie jest bezpłatne.
 2. Cena za rezerwację i uczestnictwo w Wydarzeniu jest określona na podstronie Serwisu dotyczącej danego Wydarzenia.
 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Płatności w Serwisie dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay, dostarczanego przez DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72. Aby dokonać płatności, Użytkownik powinien posiadać kartę płatniczą lub konto bankowe obsługujące usługę szybkiego przelewu oferowanego przez DotPay.
 5. Opłata za rezerwację miejsca i uczestnictwo w Wydarzeniu może zostać przez Użytkownika uiszczona w drodze pojedynczej transakcji w systemie DotPay lub pokryta ze środków zgromadzonych na Koncie Prepaid. Opłata za rezerwację miejsca i uczestnictwo w Wydarzeniu może zostać również uiszczona w całości lub części w postaci Kodu Promocyjnego.
 6. Kod Promocyjny może zostać ponownie wykorzystany, jeżeli Użytkownik zrezygnuje z Wydarzenia nie później niż na 12 godzin przed jego rozpoczęciem.
 7. Ważność wpłat na Konto Prepaid i przyznawanych Bonusów jest bezterminowa.
 8. Z sumy środków wpłacanych przez Użytkownika na Konto Prepaid oraz Bonusów przyznawanych przez Organizatora, w pierwszej kolejności na poczet opłat wydawane są środki wpłacane przez Użytkownika.
 9. Użytkownikowi nie przysługuje praw do scedowania prawa do Bonusu na innego Użytkownika.
 10. Środki przyznawane jako Bonus mogą być wykorzystywane do wnoszenia opłat za dowolne Wydarzenia, chyba że Organizator wyłączył taką możliwość w stosunku do danego Wydarzenia, o czym poinformuje Użytkowników poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na podstronie takiego Wydarzenia.
 11. Bonusy są środkami niepodlegającymi wypłacie poza Konto Prepaid Użytkownika, ani w formie gotówkowej, ani bezgotówkowej.
 12. Każdy Użytkownik może zażądać wystawienia przez Organizatora faktury VAT. W tym celu należy przesłać stosowne żądanie na adres mailowy kontakt@pilkanahali.pl oraz podać dane niezbędne do wystawienia faktury.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie z należytą starannością. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w świadczeniu usług, Użytkownik ma możliwość wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być składane:
  1. drogą mailową na adres kontakt@pilkanahali.pl,
  2. drogą pocztową na adres: PilkaNaHali.pl Sp. z o.o., ul. Długa 44/50 bud. B lok. 3,00-241 Warszawa.
 3. Użytkownik w reklamacji powinien wskazać:
  1. swoje imię i nazwisko,
  2. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  3. dane kontaktowe (adres, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem po rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Jeżeli dane podane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, Organizator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia zaistniałych braków w reklamacji.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.

§ 9. Informacje dla Konsumentów

Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 4 poz. 25 ze zm.) stałe polubowne sądy konsumenckie działają przy wojewódzkich inspektorach handlowych i tworzone są na podstawie umów o zorganizowaniu takich sądów, zawartych przez wojewódzkich inspektorów z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi Konsumentów lub przedsiębiorców oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.

  Stałe polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami. W celu zainicjowania takiego postępowania Konsument powinien skierować do takiego sądu polubownego odpowiedni wniosek o rozpatrzenie sporu. W takim wniosku należy dokładnie oznaczyć strony sporu (dane Konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy) oraz przedmiot sporu. Do tak sporządzonego i podpisanego wniosku należy ponadto dołączyć jego odpis w celu doręczenia go stronie przeciwnej (przedsiębiorcy).

  Jeżeli spełnione są przesłanki rozpatrzenia sporu przez sąd i złożonemu wnioskowi można nadać dalszy bieg, przewodniczący stałego polubownego sądu konsumenckiego doręcza odpis wniosku stronie przeciwnej (przedsiębiorcy) i wzywa ją, aby w terminie tygodniowym od dnia doręczenia wezwania złożyła na piśmie odpowiedź na wniosek wraz z oświadczeniem, czy zgadza się na rozstrzygnięcie sporu przez sąd wskazany we wniosku. Jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że zgadza się na rozpoznanie sporu przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący sądu wyznacza termin rozprawy oraz podejmuje czynności przygotowujące rozprawę. Z kolei w razie bezskutecznego upływu powyższego tygodniowego terminu albo jeżeli przedsiębiorca będący stroną sporu oświadczy, że nie zgadza się na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd wskazany we wniosku, przewodniczący zwraca wniosek Konsumentowi, informując o przyczynie zwrotu. Warunkiem rozpoznania sporu przez stały polubowny sąd konsumencki jest zatem zgoda obu stron na rozstrzygnięcie tego sporu przez taki sąd.

  Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sadu konsumenckiego jest wolne od opłat. Jeżeli natomiast podjęcie przez taki sąd czynności jest połączone z wydatkami (np. opinia rzeczoznawcy), sąd wzywa stroną, która wnosiła o podjęcie tej czynności, do złożenia zaliczki na pokrycie tych wydatków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie danej czynności lub sąd czynność zarządził z urzędu, sąd wzywa strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku.

  Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego i ugoda zawarta przed takim sądem stanowią tytuły egzekucyjne. Po nadaniu im klauzuli wykonalności przez sąd taki wyrok lub ugoda, jako tytuł wykonawczy, stanowi podstawę wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

  Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

 2. Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej może podjąć działania mediacyjne w celu polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a przedsiębiorcą. Postępowanie takie może zostać wszczęte na wniosek Konsumenta lub z urzędu.

  W toku postępowania mediacyjnego wojewódzki inspektor zapoznaje przedsiębiorcę z roszczeniem Konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakończenia sporu. Wojewódzki inspektor może przy tym wyznaczyć stronom termin do polubownego zakończenia sprawy.

  Wojewódzki inspektor odstępuje od postępowania mediacyjnego, jeżeli w wyznaczonym terminie sprawa nie została polubownie zakończona oraz w razie oświadczenia co najmniej przez jedną ze stron, że nie wyraża zgody na polubowne zakończenie sprawy.

  Wniosek o mediację Konsument powinien złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej. Wniosek może być złożony pisemnie (poczta, poczta elektroniczna, fax, bezpośrednio w sekretariacie inspekcji) lub ustnie (do protokołu). We wniosku Konsument powinien dokładnie oznaczyć strony sporu (dane Konsumenta i przedsiębiorcy będących stronami umowy), przedmiot sporu, opisać swoje żądanie oraz dołączyć kserokopie pism mających znaczenie dla sprawy (np. paragonu, opinii rzeczoznawcy itp.).

  Szczegółowe informacje na temat postępowania mediacyjnego przed wojewódzkim inspektorem Inspekcji Handlowej mogą Państwo znaleźć w siedzibach poszczególnych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na ich stronach internetowych.

 3. Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów

  Każdy Konsument może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50 poz. 331 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów Konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów Konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów Konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

  Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz Konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów Konsumentów.

  Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę Konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, ze. zm.).

  Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi  wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

  Dane teleadresowe do najbliższego powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów można znaleźć w wyszukiwarce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem http://uokik.gov.pl/kontakt.php.

  Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu 800 007 707 Konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów (szczegóły dostępne pod adresem http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,745,infolinia-konsumencka-800-007-707.html).

§ 10. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, grafika, oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Organizatorowi lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.pilkanahali.pl, informację wyświetlaną przy logowaniu do Konta lub poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu, informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie drogą mailową na adres Użytkownika. Nowy regulamin obowiązuje Użytkownika od momentu zaakceptowania przez niego postanowień nowego regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21 grudnia 2015 r.
Logo PilkaNaHali.pl
Copyright@ 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone
Adres email: kontakt@pilkanahali.pl
Informacja
NIE
Informacja
OK
Nowy regulamin nie potwierdzony
Użytkowniku, w dniu 21.12.2015 r. zmianie uległ regulamin świadczenia usług.
Aby dalej korzystać z usług naszego Serwisu, prosimy o akceptację jego postanowień.
Jeżeli nie akceptujesz nowego regulaminu, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem
kontakt@pilkanahali.pl w celu otrzymania zwrotu środków zgromadzonych na Twoim koncie
Akceptuj regulamin